Taj Mahal

Bangkok Skyline
2016-05-14
Up
2016-05-14